Forskning

Forskningsforankring

Elvergården har fra sin oprettelse deltaget i et tværinstitutionelt forskningssamarbejde med to beslægtede institutioner mhp. at indhente viden om effekten af miljøterapi. Der var tale om en systematisk dataindsamling, hvor de indhøstede erfaringer blev forsøgt sat i et teoretisk perspektiv, der igen kunne finde anvendelse i det daglige praktiske arbejde. Første fase af dette forskningsarbejde er nu afsluttet og har mundet ud i 3 forskellige redegørelser:

Litteratur og dokumentation

Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Effektundersøgelse af psykodynamisk miljøterapeutisk døgnbehandling, DPU 2006

Elsa Schmith: Dynamisk kvalitetsudvikling, Privat tryk 2005.

Irene Højlund: Gennem flere labyrinter-Om effektevaluering og kvalitetsudvikling af det døgninstitutionelle miljøterapeutiske behandlingsarbejde af børn med psykosociale problemstillinger - en udviklingsretning i pædagogisk praksis?, DPU, Upubliceret Ph.d. afhandling August 2006

Det har ikke vist sig muligt at videreføre forskningsprojektet. Elvergården arbejder dog fortsat målrettet på at videreføre den indhøstede viden fra dele af projektet mhp. fortsat kvalitetsudvikling og anvendelse i det daglige miljøterapeutiske arbejde. Dette gør sig eksempelvis gældende indenfor testning af børn hvor ny viden løbende inddrages.