Skolen

Skolen på Elvergården

Elvergården har egen intern skole som alle børnene undervises i.

Skolen er opdelt i tre klasser. Børnene går i klasse med de børn som de bor sammen med. Der er til hver af de tre klasser tilknyttet to faste lærere. Undervisningen er en integreret del af det samlede behandlingsforløb.

Lærerne, der indgår i barnets behandlingsteam, deltager på behandlingskonferencer og afholder skole/hjemsamtaler. Skoledagen har en traditionel opbygning med fagene, dansk, matematik, idræt musik mv.

Den ene klasse er en såkaldt indskolingsklasse for børn, der endnu ikke er parate til at indgå i skoleforløb i større grupper. Her kan helt særlige behandlingsmæssige hensyn tages.

Elvergården tilbyder, foruden døgnbehandling med skolegang også enkelte førskole- og dagskolepladser med mulighed for et supplerende behandlingstilbud.

Alle børn undervises i henhold til folkeskolelovens § 20 stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010.

Børnene revisiteres årligt med henblik på vurdering af skoleplacering.

Skolen

Efter lov om folkeskoler § 20. stk 2

Undervisningen i Elvergårdens interne skole indgår som en naturlig del af det samlede behandlingstilbud og et væsentligt tema er derfor ikke bare hvad barnet lærer, men også hvilket følelsesmæssigt forhold det har til det at lære. En vigtig del af arbejdet i skoletiden er derfor at spejle de indre processer, som indlæring og forventning om udvikling igangsætter i barnet.

Skolen er opdelt i tre klasser. De to af klasserne er for de børn der bor sammen i hver deres afdeling de går afdelingsadskilt i skole sammen. Hver klasse er normeret med to lærere. Disse indgår i de respektive afdelinger og deltager i mødeaktiviteter og behandlingskonferencer omkring børnene. Skolen ledes af en fagledende lærer.
Skolens lokaler ligger i tilknytning til administrationsbygningen og hver klasse råder over tre lokaler af varierende størrelse.

Eksterne elever

I Den tredje klasse normeret med en lærer og en skolepædagog, er en indskolingsklasse for skolestartere og de børn der har behov for helt grundlæggende og særlig indskolingsstøtte. I denne klasse er der ud over døgnanbragte børn, også plads til et mindre antal hjemmeboende eksterne elever.

Disse elever indgår i skolens hverdag på lige fod med de andre elever - deres problematikker må nødvendigvis ligge tæt op af institutionens øvrige børns - og deltager også i lejrskoler.

Efter behov kan der oprettes et supplerende dagbehandlingstilbud i forlængelse af skoledagen.

Derudover varetages en kontakt til forældre og myndigheder omkring den forud vedtagne handlingsplan og skole - hjem samtaler. 

Dagligdag i skole.

Den almindelige og planlagte skoledag er fra kl. 08.55 - 13.40. Skoledagens længde og indhold er individuel fra elev til elev. Dette er vurderet på behandlingskonferencen for det enkelte barn. Her drøftes barnets standpunkt og muligheder for faglig og personlig udvikling, og herudfra planlægges fag, metoder og materialer i en individuel undervisningsplan.

Den daglige undervisning foregår som differentierede aktiviteter omkring den enkelte elev og grupper af elever. Der kan være elever, der sidder ved deres individuelle arbejdsplads og udfører faglige aktiviteter; der kan være små grupper af elever, der arbejder sammen; nogle elever arbejder på PC, andre arbejder med praktiske eller kreative ting.

Tidsintervaller og fagrækkefølge er stort set ens fra dag til dag. Børnene arbejder både bogligt og praktisk med alle fag, men vi vægter undervisningen i grundfagene - dansk, matematik, gymnastik, engelsk. Vi har organiseret resten af den lovpligtige fagrække i temaundervisning gennem hele skoleåret. IT er ligeledes inddraget i alle timer, og skolen har et passende udvalg af IT - ressourcer. Der undervises også i kreative emner og tværfaglige temaer.

Skoledagen starter med overlevering fra afdeling til skole og afsluttes med overlevering fra skole til afdeling.

Skemaet er delt op i moduler af forskellig længde med en opdeling i de enkelte fag.

Et dagsskema kunne se således ud:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

overlevering

overlevering

overlevering

overlevering

Overlevering

Matematik 
Sigma 4
elevunivers

Matematik 
Sigma 4
elevunivers

Matematik 
Sigma 4
elevunivers

Matematik 
Sigma 4
elevunivers

Engelsk

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Dansk

Læs og forstå

Læsning

Dansk

Læs og forstå

Læsning

Dansk

Læs og forstå

Læsning

Dansk

Læs og forstå

Læsning

Idræt

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Frikvarter

Tema

Tema

Tema

Tema

Musik

overlevering

overlevering

overlevering

overlevering

overlevering

 

Eksempel på en typisk skoledag

En typisk skoledag for elev A starter med matematik. I A's skema står der, at han skal starte med at arbejde i Sigma 4. Her skal han arbejde med brøker. Lærerne finder måske nogle mere praktiske hjælpemidler frem, som de sammen arbejder med, så A forstår, hvad brøker er. Efter en halv times arbejde i Sigma 4 skal A ifølge sit skema gå på www.elevunivers.dk og arbejde interaktivt med matematik. Efter et frikvarter, hvor læreren planlægger sammen med barnet A hvad han skal lave, står der dansk på skemaet. A skal starte med Læs og forstå 3.1. Det er bedst for A at starte med noget dansk, han kan sidde med selv. Derefter skal han læsetræne sammen med en lærer.

I tematimen er der i denne måned planlagt et geografi- og historieemne om Norge, fordi alle børnene snart skal på den årlige tur til Trysil og stå på ski. I dag skal der tages mål til skistørrelse og A skal med en lærer ud i værkstedet og vokse ski.

Skolen indgår som en integreret del af det samlede behandlingsforløb. Derfor kan der forekomme perioder, hvor et barn udfører aktiviteter, der ikke umiddelbart ser ud som skolearbejde, men er det, barnets ressourcer kan holde til netop nu. Der er derfor et meget tæt samarbejde mellem afdelingerne og skolen omrking forståelsen af hver enkelt barns aktuelle livssituation og ressourcer som kan have betydning for barnets formåen i skolen. Alt dette organiseres på de halvårlige konferencer, hvor det tværfaglige samarbejde mellem pædagoger, lærere, psykolog og socialrådgiver udmynter sig i konkret tilrettelæggelse af det enkelte barns hverdag i skolen.

Traditioner i skolen

Elvergårdens interne skole har gennem skoleåret planlagt forskellige aktiviteter, som efterhånden har fået karakter af traditioner:

  • Hvert år tager skolen på lejrskole med alle børn. Vi bor på feriekolonier rundt omkring i landet og udfører aktiviteter i naturen og besøger de kendte steder på egnen.
  • I samarbejde med to andre lignende institutioner afholder vi hvert år en idrætsdag, hvor børnene fra de tre institutioner mødes og konkurrerer i forskellige discipliner.
  • Hvert år afholder Elvergården en sommerfest for alle børn og forældre. Arbejdet op til denne fest indgår i skolens arbejde og klasserne står for hver deres bod til selve sommerfesten. Desuden deltager en del af børnene med en musikalsk optræden.
  • Nogle af børnene modtager ugentlig svømmeundervisning i en af omegnens svømmehaller.
  • I skolen planlægges aktiviteter omkring de traditionelle højtider som jul og fastelavn og der afholdes skole hjemsamtale.
  • Desuden indgår skolen i et samarbejde med to andre institutioner om afholdelse af en årlig idrætsdag.
  • Skolen tager på en årlig fælles lejrskole til forskellige steder i Danmark, hvor den lokale historie og kultur indgår som grundlag for undervisningen.

Standpunktstest

der udføres med passende intervaller standpunktstest i dansk og matematik for løbende at kunne justere undervisningsplaner og tilpasse dem til børnenes udvikling. På denne måde, kan vi mere fokuseret udnytte de åbninger for faglig udvikling, der opstår.

LÆS MERE OM