Visitation

Alle henvendelser om børn til Elvergården rettes til:

Psykolog Ken Rasmussen 5588 3225

Socialrådgiver Dorthe Lund Fjellerad 5588 3226

Visitationen sker ved, at de anbringende kommuner henvender sig til Elvergården og fremsender sagsakter.

Telefoniske henvendelser kan rettes til socialrådgiver eller psykolog.

De sagsakter der er modtaget, fremlægges og drøftes på visitationsmøder. Her tages der stilling til kommunens anmodning om behandling, og om Elvergården skønnes at være det rette tilbud til det konkrete barn. Det er væsentligt for vurderingen, at alle tilgængelige sagsakter er medsendt.

Repræsentant fra Næstved Kommunes Børne- og Ungeafdeling deltager, i videst muligt omfang, i alle visitationer til Elvergården. Sagsbehandler fra anbringende kommune kan deltage sammen med andre for sagen relevante personer.

Hvis det vurderes, at barnet passer ind i målgruppen og Elvergården er det rette tilbud, vil Elvergårdens socialrådgiver indgå konkrete aftaler om indflytningsplan, samarbejdsmøder mv.

I tilfælde af, at sagen afvises, gives der en kort begrundelse for dette. Elvergården bistår gerne med at pege på andre mulige foranstaltninger.

Beslutningen meddeles kommunerne skriftligt.